ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MooiGroendak

Artikel 1. DEFINITIES

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door MooiGroendak dak en gevelgroen hierna genoemd Bart Rovers. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.mooigroendak.nl, worden bij iedere offerte meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden;
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door MooiGroendak niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door MooiGroendak is bevestigd;
4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de MooiGroendak ter kennis heeft gebracht en MooigroenDak alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
5. De gedrag – en beroepsregels van MooiGroendak maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;

Artikel 2. OFFERTE

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat MooiGroendak de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat MooigroenDak er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door MooiGroendak desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits herroeping geschiedt binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;
3. Extra kosten, die voortvloeien uit een schoonmaken van het dak doordat deze achteraf verontreinigd blijkt, komen altijd voor rekening van de wederpartij;
4. In geval er bij een schoonmaken voorwerpen die op het dak aanwezig blijken te zijn die het opschonen bemoeilijken of vertragen, zijn de extra kosten zoals stagnatieschade en verleturen, die hiermee gepaard voor rekening van de wederpartij;
5. In prijsbladen of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, bestrijdingsmethoden, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten I werkwijze zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden MooigroenDak niet;
6. MooiGroendak stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. MooigroenDak bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);
7. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
a. Op basis van een vast bedraq (fee): Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, afschrijvingen en overige kosten;
8. MooiGroendak is gerechtigd om een vast tarief voor de Hijsmachines in rekening te brengen;
9. Wanneer op verzoek van de wederpartij voorafgaand aan de opdracht / overeenkomst een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreden;
10. Het factuurbedrag wordt verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag. Het percentage van deze toeslag wordt in onze offertes, prijslijsten e.d. vermeld. Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum behoeft deze toeslag niet te worden betaald;
11. Wijzigingen tijdens de uitvoering door MooiGroendak in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;
12. Een offerte gaat vergezeld met tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen en blijven eigendom van MooiGroendak. Dergelijke bescheiden worden niet ter hand worden gesteld mits direct de opdracht wordt verstrekt;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat MooiGroendak de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;
2. Indien — nadat de opdracht is verstrekt — gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief — naast de overeengekomen hoofdsom — in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door MooiGroendak bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;
3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door MooiGroendak als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;
4. Bij het plaatsen van een nieuwe erfscheiding dient een strook van circa 50 cm vrij te zijn van begroeiing;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. MooiGroendak zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. MooiGroendak heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen resultaatverplichting;
2. MooiGroendak zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, substraten, fundering- en/of verhardingsmateriaal alsmede beplantingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel;
3. De wederpartij zorgt ervoor dat MooiGroendak tijdig kan beschikken over: optionele parkeerruimtes, ruimtes om container te plaatsen.
a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
b. (Toegang tot) het gebouw, het terrein, de tuin waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). Mocht MooiGroendak bij aankomst zijn werkzaamheden — om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door MooiGroendak gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel voor het aantal personen dat voor de werkzaamheden aanwezig was;
c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen. MooiGroendak zorgt in beginsel voor afvoer van al het afval;
d. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water. De door MooiGroendak benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij; Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:
e. AIIe noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage / installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
4. lndien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MooiGroendak het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
5. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MooiGroendak aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MooigroenDak worden verstrekt. Hieronder valt tevens het aangeven van op het te bewerken stuk grond aanwezige kabels, leidingen of andere kwetsbare zaken zoals buizen, leidingen, enzovoort. Een klicmeldinq dient de wederpartij dienaangaande aan te vragen op kIicmelding.nl;
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MooiGroendak de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is MooiGroendak gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

1. De overeengekomen (op)Levering geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige (op)levering is MooiGroendak dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
2. De overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit MooiGroendak kan worden toegerekend;
– wederpartij jegens MooiGroendak tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
3. De prestatie van de MooiGroendak geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de wederpartij na (op)Levering het geleverde of een gedeelte van het (op)geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken;

Artikel 6. PRIJZEN en BETALING

1. AIIe prijsopgaven en de prijzen die MooiGroendak in rekening brengt, zijnde op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is MooiGroendak gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 15% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
3. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
4. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;
5. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
6. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is MooiGroendak alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1°/ per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

Artikel 7. RECLAMES en GARANTIE

1. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat MooiGroendak in voor de kwaliteit van de door zijn uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal gedurende 12 maanden na levering. De garantie op bomen en planten bedraagt 3 maanden tot een temperatuur van minus 15 graden;
2. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud of onjuiste behandeling en wanneer de (technische) aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;
3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde levende materialen wordt door MooiGroendak ingestaan, mits de verzorging aan hem is overgedragen tenzij er sprake is van uitzonderlijke weersomstandigheden of overmacht;
4. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan MooiGroendak. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. MooiGroendak zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MooiGroendak in staat is adequaat te reageren;
5. lndien een klacht gegrond is, zal MooigroenDak de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
6. lndien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MooiGroendak te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
7. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van en MooiGroendak
– nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd;
– monsters van (natuur)steen moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens MooiGroendak (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van MooiGroendak door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
8. MooiGroendak verstrekt geen enkele vorm van garantie op werkzaamheden en materialen wanneer de materialen niet door MooigroenDak zijn geleverd ondanks het feit dat de verwerking / montage wet door MooigroenDak is uitgevoerd;

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door MooiGroendak geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van MooiGroendak totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht MooigroenDak zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daaraan op de hoogte te stellen;
4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffng- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
5. Door MooiGroendak geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
6. Voor het geval dat MooiGroendak zijn of haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan MooiGroendak of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MooiGroendak zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 9. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. MooiGroendak is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst MooiGroendak ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;
2. Voorts is MooiGroendak bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MooiGroendak op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien MooiGroendak de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. MooiGroendak behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;
5. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is MooiGroendak met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen;

Artikel 10. ANNULERING

1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door MooiGroendak ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door MooiGroendak ten gevolge van de annulering geleden schade;
2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk;

Artikel 11. OPNEMING EN GOEDKEURING

1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van MooiGroendak en strekt ertoe, te constateren of MooiGroendak aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan MooiGroendak binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;
3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
4. Kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;
5. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

1. MooiGroendak is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MooiGroendak is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en I of onvolledige gegevens. De wederpartij dient nauwkeurig aan te geven waar kabels en leidingen liggen en is verantwoordelijk voor het verzorgen van een klic-melding; tevens dienst de wederpartij zelf te zorgen voor eventuele constructie berekening welke aangeven wat het te maken dak kan dragen m.b.t. gewicht, tevens bij het zelf aanbrengen van vergroening van het dak is de eigenaar van het dak aansprakelijk wat voor gewicht het dak kan dragen in verzadigde staat.
2. MooiGroendak is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van MooigroenDak of leidinggevende ondergeschikten;
3. Locaties waar MooiGroendak bestrijdingsmiddelen en/of gif heeft gespoten zijn 7-10 dagen onbruikbaar voor vee e.d.;
4. Indien MooigroenDak aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld;
5. Indien Bart Rovers aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro);
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bart Rovers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Bart Rovers toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
7. Bart Rovers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
8. Bart Rovers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruikte biociden of andere producten/materialen.

Artikel 13. VERWERKING PERSOONSGEGENS en PRIVACYBELEID

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. Bart Rovers bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ’inactief. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
4. Bart Rovers verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Bart Rovers wettelijk verplicht is te bewaren. Bart Rovers is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Bart Rovers wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Bart Rovers is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
– het opvragen of hergebruiken van fret geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Bart Rovers. Bart Rovers mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en
voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het CPB;

Artikel 14. OVERDRACHT

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MooigroenDak geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MooigroenDak niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MooigroenDak worden daaronder begrepen;
3. MooigroenDak heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MooigroenDak zijn verplichtingen had moeten nakomen;
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
5. Voor zover MooigroenDak ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MooigroenDak gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van MooigroenDak is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens MooigroenDak moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. 0p alle aanbiedingen en overeenkomsten van MooigroenDak is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en MooigroenDak gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
4. Deze voorwaarden zijn in September 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;
5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.